Reklamační řád

Společnost DENIM omnichannel s.r.o., Šancová 92, 831 04 Bratislava, IČO: 55 596 185 , DIČ : 2122 0558 70, zapsaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 171 805/B,  vydává tento Reklamační řád v souladu s ust. § 18 Zákona o ochraně spotřebitele. Účelem Reklamačního řádu je informovat Spotřebitele o podmínkách a způsobu reklamace včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit a o provádění záručních oprav.
Reklamační řád se vztahuje výlučně na prodej Zboží ze strany Prodávajícího Spotřebiteli v internetovém obchodě umístěném na internetové stránce www.denim.cz. Reklamační řád se nevztahuje na Zboží, které bylo poskytnuto v rámci marketingových nebo jiných akcií na podporu prodeje bezplatně. Odpovědnost Prodávajícího za vady takového Zboží je ze zákona vyloučena.

Reklamační řád je viditelně umístěn na E-shopu Prodávajícího v sekci: www.denim.cz/obchodni-podminky/reklamacni-rad/. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto Reklamačního řádu bez předchozího upozornění Spotřebitele. Změna Reklamačního řádu se nevztahuje na reklamaci Zboží, které bylo zakoupeno před její účinností.
Reklamační řád je platný a účinný ode dne 15. 04. 2016.

I. Definice pojmů
Pojmy uvedené s velkým písmenem, budou mít v Reklamačním řádu níže uvedený význam:
Reklamační řád znamená tento reklamační řád.
Prodávající znamená společnost DENIM omnichannel s.r.o., Šancová 92, 831 04 Bratislava, IČO: 55 596 185 , DIČ : 2122 0558 70.
E-shop znamená internetový obchod Prodávajícího, který je umístěn na internetové stránce www.cubeshop.cz.
Zboží znamená každou movitou věc umístěnou na E-shopu, kterou Prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím E-shopu.
Kupní cena znamená kupní cenu za Zboží. Kupní cena je uvedena s DPH. Kupní cena nezahrnuje případné náklady na dodání Zboží Kupujícímu.
Kupující znamená každou fyzickou osobu plně způsobilou k právním úkonům nebo právnickou osobu, od které Prodávající obdrží řádně vyplněnou Objednávku v souladu s VOP na Zboží.
Spotřebitel znamená každou fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy na straně Kupujícího nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
VOP znamená Všeobecné obchodní podmínky pro nákup Zboží v internetovém obchodě Prodávajícího, které upravují práva a povinnosti související s nákupem Zboží v internetovém obchodě umístěném na internetové stránce www.denim.cz a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) a Kupujícím.
Objednávka znamená Kupujícím vyplněný a odeslaný objednávkový formulář Prodávajícímu způsobem uvedeným v článku III VOP. Objednávka obsahuje informace o objednávaném Zboží a o Kupujícím. Objednávka se pro účely uzavření Kupní smlouvy považuje za návrh na uzavření Kupní smlouvy a tam, kde se ve VOP hovoří o Objednávce, hovoří se také o návrhu na uzavření Kupní smlouvy.
Kupní smlouva znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím, na jejímž základě se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží do místa určení a Kupující se zavazuje převzít Zboží a zaplatit Prodávajícímu za objednané Zboží Kupní cenu a cenu za přepravu. Nedílnou součástí Kupní smlouvy jsou VOP.
Spotřebitelská smlouva znamená každou Kupní smlouvu nebo jinou smlouvu bez ohledu na její právní formu, kterou uzavírá Prodávající se Spotřebitelem.
Obchodní zákoník znamená zákon. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.
Zákon o ochraně osobních údajů znamená zákon č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
Zákon o ochraně spotřebitele znamená zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. 
II. Právo na uplatnění reklamace
1. V případě výskytu vady na zakoupeném Zboží má Spotřebitel právo vadu reklamovat. Za účelem správného posouzení uplatněné reklamace je nezbytné, aby bylo reklamované Zboží čisté, suché (tj. textilie, kůže, syntetický materiál resp. jiný materiál, ze kterého je vyhotovené, Zboží nesmí obsahovat vodu), kompletní a v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami. Jinak je Prodávající oprávněn odmítnout převzetí předmětu reklamace.
2. Spotřebitel je při používání Zboží povinen dodržovat podmínky stanovené pro používání Zboží v záručním listu nebo v návodu k použití a neužívat Zboží způsobem, který je v rozporu s obvyklým účelem jeho použití.
III. Místo a způsob uplatnění reklamace
1. Spotřebitel může uplatnit reklamaci následovně:
a) na výdejním místě Prodávajícího;
b) písemnou vlastnoručně podepsanou reklamací odeslanou na adresu sídla Prodávajícího spolu s reklamovaným Zbožím prostřednictvím běžného poštovního balíku nebo prostřednictvím kurýra. Prodávající nepřebírá zakoupené Zboží, které mu bylo zasláno prostřednictvím dobírky.
c) elektronicky prostřednictvím formuláře „Reklamační formulář“, který je umístěn na internetové stránce E-shopu v sekci „Průvodce nakupováním“. Spotřebitel je zároveň povinen neprodleně předložit reklamované Zboží Prodávajícímu spolu s dokladem o koupi Zboží na výdejním místě nebo prostřednictvím poštovní zásilky na adresu sídla Prodávajícího. Pro spárování reklamovaného Zboží s uplatněnou reklamací oznámí Spotřebitel Prodávajícímu při předložení reklamovaného Zboží své jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu. Teprve po splnění postupu uvedeného v tomto písmenu se reklamace Zboží považuje za uplatněnou.
Adresa sídla Prodávajícího pro uplatnění reklamace způsobem uvedeným v písmenu b) předchozího bodu je Denim retail, s.r.o., s korespondenční adresou: Prešovská 45, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: [email protected]
2. V případě, že bude reklamace ze strany Prodávajícího uznána, Prodávající vrátí Spotřebiteli poštovné.
3. V případě, že je v záručním listě určena jiná osoba k opravě Zboží, která je v místě provozu Prodávajícího nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na opravu Zboží u osoby určené k provedení záruční opravy. Osoba určená k opravě Zboží je povinna opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji Zboží mezi Prodávajícím a Spotřebitelem.
4. Pro uplatnění reklamace je Spotřebitel povinen předložit Prodávajícímu s reklamovaným Zbožím, doklad o koupi Zboží.
IV. Lhůta pro uplatnění reklamace 
1. Záruční doba na uplatnění reklamace na Zboží je 24 měsíců a na použité Zboží 12 měsíců. Je-li na Zboží, jeho obalu nebo na návodu k němu připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí objednaného Zboží Spotřebitelem.
3. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy Spotřebiteli po skončení opravy vznikla povinnost převzít Zboží, se do záruční doby nepočítá. V případě, že dojde k výměně reklamovaného Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží.
4. Práva z odpovědnosti za vady Zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
V. Odpovědnost prodávajícího
 
1. Prodávající odpovídá za to, že objednané Zboží je bez vad, má požadovanou, případně právními předpisy stanovenou jakost, míru, množství nebo hmotnost.
 2. Prodávající odpovídá za to, že Zboží v době převzetí Spotřebitelem má vlastnosti výslovně vyměněné nebo obvyklé, že jej lze použít podle povahy a účelu Kupní smlouvy nebo podle toho, co si smluvní strany sjednaly a že věc nemá právní vady.
 3. Prodávající odpovídá za vady, které má objednané Zboží v době jeho převzetí Spotřebitelem. Při použitém Zboží neodpovídá Prodávající za vady vzniklé jeho použitím nebo opotřebením. U Zboží, které se prodává za nižší cenu, neodpovídá Prodávající za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
 
4. Prodávající neodpovídá za vady Zboží:
a) pro které byla Spotřebiteli poskytnuta sleva z Kupní ceny,
b) které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení Zboží, jeho nesprávným či nadměrným používáním, mechanickým poškozením, nesprávným skladováním nebo, které byly způsobeny nedovoleným zásahem.
 5. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Spotřebiteli potvrzení ihned; není-li to možné, musí se Spotřebiteli doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. V případě uplatnění reklamace způsobem uvedeným v čl. III bod 1 písm. b) a c) Reklamačního řádu, odešle Prodávající Spotřebiteli písemné potvrzení elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v reklamaci nebo v uživatelském účtu Spotřebitele nebo na poštovní adresu Spotřebitele. V potvrzení Prodávající uvede:
- pořadové číslo reklamace (v běžném kalendářním roce);
- jméno, příjmení, telefon a bydliště Spotřebitele;
- název, resp. jiné označení Zboží, barvu, velikost reklamovaného Zboží;
- kupní cenu reklamovaného Zboží (pokud byla poskytnuta sleva i výši slevy reklamovaného Zboží);
- den zakoupení Zboží (den uzavření Kupní smlouvy);
- popis reklamované vady;
- požadavek Spotřebitele (jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje);
- lhůtu pro vyřízení reklamace, pokud není reklamace vyřízena přímo na místě v době uplatnění reklamace;
- způsob vyřízení reklamace;
- podpis Spotřebitele a Prodávajícího nebo jím pověřeného zaměstnance.
6. Pokud Spotřebitel uplatní reklamaci, Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec poučí Spotřebitele o jeho právech podle článku IX bod 10, 11 a 12 VOP a na základě rozhodnutí Spotřebitele, které z těchto práv Spotřebitel uplatňuje, určí Prodávající způsob vyřízení reklamace podle článku VI bod 1 Reklamačního řádu ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu Zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 7. Po určení způsobu vyřízení reklamace je Prodávající povinen vyřídit reklamaci ihned, v odůvodněných případech i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu Zboží za nové Zboží.
 8. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli písemný doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Písemný doklad o vyřízení reklamace odešle Prodávající Spotřebiteli elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v reklamaci nebo v uživatelském účtu Spotřebitele nebo na poštovní adresu Spotřebitele.
VI. Vyřízení reklamace
 1. Reklamace se považuje za vyřízenou ukončením reklamačního řízení předáním opraveného Zboží, výměnou Zboží, vrácením Kupní ceny Zboží, vyplacením přiměřené slevy z Kupní ceny Zboží, písemná výzva k převzetí plnění nebo odůvodněné zamítnutí reklamace.
 2. Má-li Zboží vadu, kterou lze odstranit, Prodávající ji bezplatně, řádně bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace odstraní. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné Zboží za bezvadné, pokud to Spotřebiteli nezpůsobí závažné obtíže. Spotřebitel může namísto odstranění vady požadovat výměnu Zboží, nebo týká-li se vada pouze součásti Zboží, výměnu součásti Zboží, jen pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně Zboží nebo závažnosti vady. Za odstranitelné vady lze považovat takové vady, jejichž odstraněním (opravou) neutrpí vzhled, funkce a kvalita Zboží
 3. Má-li Zboží vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se Zboží mohlo řádně užívat jako Zboží bez vady, má Spotřebitel právo na výměnu Zboží nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší Spotřebiteli, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však Spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat. Za neodstranitelné vady lze považovat takové vady, které nelze opravit řádně ve lhůtě podle bodu 2 tohoto článku a jejichž odstraněním (opravou) utrpí vzhled, funkce a kvalita Zboží.
 4. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má Spotřebitel právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny Zboží.
 5. U Zboží, které bylo Spotřebitelem zakoupeno od Prodávajícího s označením vadné nebo použité, neodpovídá Prodávající za vady vzniklé použitím nebo opotřebením Zboží. U Zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá Prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 6. V případě, že si Spotřebitel ve stanovené lhůtě nevyzvedne reklamované, opravené nebo náhradní Zboží po vyřízení reklamace, přestože mu Prodávající způsobem uvedeným v článku V bod 8 Reklamačního řádu řádně oznámil vyřízení reklamace, vyzve Prodávající Kupujícího prostřednictvím doporučeného dopisu odeslaného na poslední známou adresu Kupujícího k vyzvednutí si tohoto Zboží ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této výzvy. V případě, že si Kupující takové Zboží nevyzvedne ani v dodatečně určené lhůtě dle předchozí věty, je Prodávající oprávněn takové Zboží prodat třetí osobě nebo jinak zpeněžit. Tímto způsobem je Prodávající oprávněn postupovat i v případě, že si Kupující nepřevezme opakovanou výzvu Prodávajícího podle první věty tohoto bodu nebo pokud se tato výzva vrátí Prodávajícímu jako nedoručená/nedoručitelná. Prodávající vede o takto získaných peněžních prostředcích zvláštní evidenci s uvedením identifikace Kupujícího, kdy a za jakou hodnotu se takové Zboží prodal a jaké náklady vznikly Prodávajícímu v souvislosti s jeho zpeněžením. V případě, že Kupující požádá Prodávajícího o vydání takového Zboží po jeho zpeněžení, Prodávající jej informuje o zpeněžení a po odečtení nákladů, které Prodávajícímu v souvislosti se zpeněžením vznikly, vydá Kupujícímu zbývající část peněžních prostředků ze zpeněžení.
 7. Prodávající je povinen vést evidenci o reklamacích (v knize reklamací), přičemž v této evidenci musí být uvedeno číslo reklamačního zápisu a způsob vyřízení reklamace. Spotřebitel svým podpisem v reklamačním zápisu potvrdí způsob vyřízení reklamace ve smyslu tohoto článku.
VII. Alternativní řešení spotřebitelských sporů
Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li 
spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě nebo na ni do 30 dnů ode dne jejího odeslání neodpoví vůbec, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „ARS“). Formou ARS mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem a spory s touto smlouvou související, s výjimkou sporů podle ust. § 1 odst. 4 zákona č. 391/2015 Sb. a sporů, jejichž hodnota nepřesahuje 20 EUR. Návrh na zahájení alternativního řešení sporů se podává k subjektu alternativního řešení sporů podle ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určené platformy nebo formuláře, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení ARS, maximálně však do výše 5 EUR s DPH. Jsou-li na alternativním řešení sporů příslušné více subjektů, má právo volby, kterému z nich podá návrh, spotřebitel. Kromě alternativního řešení sporů má spotřebitel právo obrátit se na věcně a místně příslušný obecný nebo rozhodčí soud. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkách: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Doručení zdarma

Doručení zdarma

Při objednávce nad 2 700 Kč

Osobní odzkoušení

Osobní odzkoušení

Odzkoušejte si zboží na jakékoli prodejně

Oficiální partner našich značek

Oficiální partner našich značek

S nejširším portfoliem produktů

Oficiální partner &  Výhradní  distributor

Oficiální partner & Výhradní distributor

Denim.cz patří do skupiny DENIM GROUP, která je oficiálním partnerem prémiových značek v rámci Slovenské a České republiky.

Dozvědět se víc
Doprava zdarma pro členy Denim klubu

Doprava zdarma pro členy Denim klubu

Zaregistrujte se a užívejte si dopravu zdarma po celém Česku bez omezení a další výhody pro věrné členy.

REGISTROVAT SE
Doprava zdarma nad 100€

Doprava zdarma nad 100€

Užijte si dopravu zdarma při nákupu nad 100 €. Zásilkovna Vám balík doručí přesně tam, kam potřebujete.

Čas a životní prostředí

Čas a životní prostředí

Značkové oblečení denim.cz Vám přineseme až k Vašim dveřím. Navíc naše značky neustále pracují se sustainable a recyklovatelnými materiály.

Předvolby cookies

  • Vaše soukromí
  • Nezbytné cookies
  • Výkonnostní cookies
  • Funkční cookies
  • Marketingové cookies
  • Uživatelská data
  • Personalizovaná reklama