PODZIMNÍ KOLEKCE NAKUPOVAT

Nakup tři a další máš zdarma

Každý nákup môže vyhrať! Zapoj sa teraz do našej vianočnej súťaže a vyhraj 4x500€ poukážku na svoj outfit snov!

Podmienky nemôžu byť jednoduchšie:

ONLINE: Zaregistruj sa na našom webe a urob si objednávku na ktorýkoľvek z produktov.

PREDAJNE: Zaregistruj sa na našich predajniach a nakúp akýkoľvek produkt.

To je všetko, každý bloček a každá objednávka sú zapojené do súťaže, jedinou podmienkou je registrácia, aby sme vedeli kontaktovať výhercu:)

Čím viac nákupov, tým väčšia šanca vyhrať. Držíme palce!

 

Štatút súťaže „Vianočná súťaž“
I. Predmet súťaže 

Organizátormi súťaže s názvom „Vianočná súťaž” (ďalej len „súťaž“) je spoločnosti DENIM retail s.r.o., Prešovská 45, 821 01 Bratislava, IČO: 48095176 DIČ: 2120078378, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 103039/B a spoločnosť CUBESHOP s.r.o., so sídlom Vajanského 47, 080 01 Prešov, IČO: 52976971 (ďalej len „organizátor“). Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja produktov organizátora a zvyšovanie povedomia medzi používateľmi sociálnej siete. Predmetom súťaže je nákup online na www.denim.sk a www.cubeshop.sk, alebo na ktorejkoľvek predajni siete Denim Group a CUBESHOP, a to počas 23.11. – 16. 12. 2021 do 23:59 miestneho času. 

II. Súťažiaci a osobné údaje 

Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktokoľvek, ktorý splnil ďalšie podmienky súťaže a je štátnym občanom Slovenskej alebo Českej republiky. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a spoluorganizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže. Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom. . Účastník súťaže v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v spojitosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“), berie na vedomie, že účasťou v súťaži poskytuje osobné údaje organizátorovi súťaže. Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže na základe § 13 ods. 1 písm. b) a f) ZoOOÚ, teda za účelom plnenia zmluvy a v rámci oprávneného záujmu organizátora. Oprávneným záujmom organizátora je podľa vyššie uvedeného riadne splnenie podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže. Účelom spracúvania osobných účastníkov súťaže je: a) zaevidovanie účasti účastníka súťaže v súťaži, b) vyhodnotenie s spracovanie vyhodnotenia výsledkov súťaže a splnenia podmienok súťaže, c) identifikovanie výhercu, d) odovzdanie výhry výhercovi. Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, prípadne prezývka pod ktorou sa účastník súťaže prihlási do súťaže, a v prípade výhry adresu trvalého pobytu. Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže po dobu trvania súťaže, v prípade výhercov do dňa odovzdania výhry konkrétnemu výhercovi a skončenia lehoty na uplatnenie nárokov účastníka konania alebo organizátora v súdnom konaní podľa § 100 – 114 Občianskeho zákonníka.V prípade, že účastník súťaže odmietne organizátorovi poskytnúť svoje osobné údaje, túto osobu nie je možné zaradiť do súťaže a teda stráca nárok na účasť v súťaži. Poskytnutie osobných údajov za účelom prihlásenia sa do súťaže je dobrovoľné.Účastníkovi súťaže prináležia práva dotknutej osoby podľa §21 až 28 a §41 ZoOOÚ, a teda: a) právo na prístup k svojim osobným údajom, b) právo na opravu osobných údajov, c) právo na vymazanie osobných údajov, d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, e) právo na oznámenie, že osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, f) právo na prenosnosť osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, g) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, h) právo, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, i) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov a j) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, pričom kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III GDPR a vo vyššie uvedených ustanoveniach ZoOOÚ. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži: a) vyhlasuje, že: I. je občanom SR; II. je plnoletý alebo III. nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca; b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť. 

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže 

Súťaž sa uskutoční 23.11. – 16. 12. 2021. Úlohou súťažiaceho je registrácia online na www.denim.sk alebo na ktorejkoľvek zo siete predajní Denim Group s.r.o. a CUBESHOP s.r.o. a nákup aspoň 1 produktu na www.denim.sk a www.cubeshop.sk alebo na predajni týchto sietí, a to počas 23.11. – 16. 12. 2021 do 23.59 miestneho času. Do výberu bude zaradený každý súťažiaci spĺňajúci podmienky, a to aj v prípade, že nakúpi viackrát. Súťaž bude ukončená  16. 12. 2021 po 23:59 hod. Zo všetkých súťažiacich, ktorí splnia podmienky organizátor vyžrebuje dokopy 4 víťazov - 2 v prvom žrebovaní a 2 v druhom žrebovaní. Víťazi získajú cenu uvedenú v časti IV. 

IV. Cena pre výhercov 

        Každý víťaz získa darčekový poukaz v hodnote 500€, ktorý je možné uplatniť na predajniach spoločnosti Denim Group a CUBESHOP. Cenu do súťaže poskytuje organizátor. 

V. Odovzdávanie výhier 

Organizátor kontaktuje bezprostredne po určení výhercov výhercu a požiada ho o vyzdvihnutie výhry na jednej z predajní CUBESHOP s.r.o. a Denim Group s.r.o. po celom Slovensku, ako aj vytvorenie fotografie s výhrou. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, výherca sa neozve organizátorovi do 48 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný telefonicky alebo emailom, alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru a výhru získava vybraný náhradník. V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, balíček bude zaslaný jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu. 

VI. Záverečné ustanovenia 

Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na svojej stránke https://www.denim.sk. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý. Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody. Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Instagram a spoločnosť Instagram je úplne oslobodená od záväzkov každým účastníkom. Dátum vydania pravidiel: 19.11. 2021.

Doručení zdarma

Doručení zdarma

Při objednávce nad 2 700 Kč

Osobní odzkoušení

Osobní odzkoušení

Odzkoušejte si zboží na jakékoli prodejně

Oficiální partner našich značek

Oficiální partner našich značek

S nejširším portfoliem produktů

Oficiální partner &  Výhradní  distributor

Oficiální partner & Výhradní distributor

Denim.cz patří do skupiny DENIM GROUP, která je oficiálním partnerem prémiových značek v rámci Slovenské a České republiky.

Dozvědět se víc
Doprava zdarma pro členy Denim klubu

Doprava zdarma pro členy Denim klubu

Zaregistrujte se a užívejte si dopravu zdarma po celém Česku bez omezení a další výhody pro věrné členy.

REGISTROVAT SE
Vyzkoušení zboží na prodejně

Vyzkoušení zboží na prodejně

Objednejte a vyzkoušejte si zboží na zvolené prodejně. Naše vyškolené Sale asistentky Vám pomohou s nejlepším výběrem.

Najít prodejnu
Čas a životní prostředí

Čas a životní prostředí

Značkové oblečení denim.cz Vám přineseme až k Vašim dveřím. Navíc naše značky neustále pracují se sustainable a recyklovatelnými materiály.

Předvolby cookies

  • Vaše soukromí
  • Nezbytné cookies
  • Výkonnostní cookies
  • Funkční cookies
  • Marketingové cookies